Nikodemus Lundh

Osteopat

Homeopat

Massageterapeut  • Osteopat D.O. Bsc. Skandinaviska osteopathögskolan 2016-2020.


  • Homeopat, Arcanumskolan 2009-2012


  • Massageterapeut cert. Axelsons gymnastiska institut 2012.